Een school met ruimte en aandacht voor ieders unieke kleur. Dat vraagt om nieuwe initiatieven en nieuwe invalshoeken. Wij focussen ons op een aantal belangrijke aandachtsgebieden en vertellen u hier meer over onze werkwijze en onze initiatieven.

Werken rondom thema’s
We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en we koppelen bestaande kennis aan nieuwe kennis. In de bouwen is op verschillende manieren aandacht voor het werken met thema’s. We leren kinderen hun werk van te voren te overdenken en een strategie voor de aanpak te bepalen waarna het kind zich betrokken voelt bij de taak en het product. De leerkracht begeleidt en coacht het kind naar een hoger niveau en stimuleert een onderzoekende houding van het kind. Leerlingen presenteren hun werk en werken veel samen.

Kernvakken

We bieden de kernvakken rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen aan via methodes. Hiermee kunnen we op een gestructureerde manier inspelen op de verschillende onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. Zo werken we met didactische groepsoverzichten (DGO) waardoor we overzicht over de leerlingen en hun prestaties en voortgang behouden. We stellen zichtbare doelen met de kinderen en houden de voortgang van de kinderen bij. Toetsen zijn hierbij de basis van onze observaties en geven ons informatie over de te stellen doelen.

Samenwerken

We werken met leerlingen, ouders en externen samen en nodigen iedereen uit hun stem te laten horen! Leerlingen mogen deelnemen aan het leerling panel, we nodigen ouders op verschillende manieren uit bijvoorbeeld door enquetes, commissies of onze nieuwsbrief. Iedere groep heeft een klassenouder om de lijnen van het contact in praktisch opzicht kort te houden.

Ondersteuning voor onze leerlingen

We bieden leerlijnen ondersteuning in de eigen groep, wanneer nodig bepalen we bewust en samen met elkaar nieuwe stappen of andere oplossingen om de leerling verder te brengen. Zo kunnen we een multi-disciplinair-overleg (MDO) plannen om de voortgang en ontwikkeling te bespreken.

Flexgroep

Voor leerlingen die verrijking nodig hebben kan de ‘flexgroep’ uitkomst bieden. In deze groep worden leerlingen (tijdelijk) geholpen bij het aanleren en het ontwikkelen van executieve functies. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om (uitdagende) taken te organiseren en uit te voeren. Buiten de flexgroep zijn er ook mogelijkheden, bijvoorbeeld door verrijking aan te bieden in de eigen groep.